مبلغ عیدی کارکنان دستگاه‌های اجرایی یک میلیون و۶۰۰ هزارتومان تعیین شد.

سخنگوی دولت: مبلغ عیدی کارکنان دستگاه‌های اجرایی یک میلیون و۶۰۰ هزارتومان تعیین شد. همچنین به کارکنان متأهل مشمول کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد ۴۰۰ هزارتومان و به ازای هرفرزند تحت تکفل هم ۱۵۰ هزارتومان پرداخت می‌شود.