گرمترین : پلدختر ۲۱.۳+ سردترین : نورآباد ۶.۳-

پلدختر : ۲۱.۳+ ۶.۲+

سپیددشت : ۱۹+ ۶+

رومشکان : ۱۸.۳+ ۰.۶-

کوهدشت : ۱۷.۹+ ۱.۸-

فرودگاه خرم آباد : ۱۷.۵+ ۰.۳+

خرم آباد : ۱۷.۳+‌ ۱-

شول آباد : ۱۵.۷+ ۳.۳-

سیلاخور : ۱۵.۲+ ۲.۶-

الشتر : ۱۵+ ۵.۹-

دورود : ۱۴.۹+ صفر

بروجرد : ۱۳.۶+ ۰.۲-

ازنا : ۱۳.۱+ ۳.۵-

نورآباد : ۱۰.۸+ ۶.۳-

الیگودرز : ۱۰.۴+ ۲.۲-

گرمترین : پلدختر ۲۱.۳+ سردترین : نورآباد ۶.۳-