گروه برکت تولید واکسن اختصاصی اُمیکرون را یک ماه پس از شناسایی این ویروس در کشور به‌نتیجه رساند و مطالعه‌ واکسن بروزشده را روی مدل حیوانی اجرا کرده است.

گروه برکت تولید واکسن اختصاصی اُمیکرون را یک ماه پس از شناسایی این ویروس در کشور به‌نتیجه رساند و مطالعه‌ واکسن بروزشده را روی مدل حیوانی اجرا کرده است. مطالعات خنثی‌سازی ۱۰۰٪ سویه‌ امیکرون را نشان می‌دهد. برکت باتوجه به سرعت انتشار اُمیکرون تولید انبوه این واکسن را آغاز کرده است و پروتکل پیشنهادی اجرای مطالعه بالینی واکسن را جهت تصمیم‌گیری به سازمان غذاودارو و کمیته اخلاق داده است.