این جلسه با حضور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ازنا، رؤسای ادارات منابع آب، ثبت اسناد، منابع طبیعی، امور اراضی، آب و خاک و همچنین نماینده بانک کشاورزی برگزار گردید.

صبح امروز جلسه کارگروه یکپارچه سازی اراضی کشاورزی شهرستان ازنا با هدف ایجاد قطعات مناسب تولید و در راستای بهره مندی از تسهیلات مطلوب اجرای آبیاری تحت فشار در محل دفتر مدیریت جهاد کشاورزی تشکیل گردید.

در این جلسه که با حضور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ازنا، رؤسای ادارات منابع آب، ثبت اسناد، منابع طبیعی، امور اراضی، آب و خاک و همچنین نماینده بانک کشاورزی برگزار گردید، طرح ۸۱ هکتاری اراضی تعاونی نخل غدیر ایثارگران طیان مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به واجدالشرایط بودن طرح و انطباق با ضوابط یکپارچه سازی، موضوع مورد تایید واقع شد.