جلسه دکتر گودرزی با وزیر بهداشت و معاون توسعه وزیر برای تسریع در تامین اعتبار، پزشک عمومی و متخصص و تجهیزات پزشکی دورود، ازنا و مومن آباد برگزار شد.

جلسه دکتر گودرزی با وزیر بهداشت و معاون توسعه وزیر برای تسریع در تامین اعتبار، پزشک عمومی و متخصص و تجهیزات پزشکی دورود، ازنا و مومن آباد برگزار شد. این جلسه که روز دوشنبه ۲ اسفند برگزار گردید دکتر گودرزی از دکتر عین الهی وزیر بهداشت درمان و اموزش پزشکی و معاون توسعه وزیر خواست برای آزادسازی اعتبار بیمارستان گهر دورود، تامین تجهیزات بیمارستان امام علی (ع) ازنا و درمانگاه مومن آباد، تامین پزشک متخصص و عمومی، تجهیزات پزشکی اسکن CT و MRI دولتی دستور ویژه صادر نماید که مورد موافقت وزیر قرار گرفت.