شرط ارائه مدرک عدم سوء پیشینه متقاضیان و تعیین شرط سنی حداقل ۲۵ سال برای شروع کسب و کار حذف شد .

وزیر اقتصاد: شرط ارائه مدرک عدم سوءپیشینه متقاضیان در بیش از ۹۰ درصد مجوزهای که شروع آنها، مشروط به ارائه این مدرک بود و تعیین شرط سنی حداقل ۲۵ سال برای شروع کسب‌وکار حذف شد.