بازرسی مشترک از آرایشگاههای زنانه سطح شهر ازنا به مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ صورت گرفت.

بازرسی مشترک از آرایشگاههای زنانه سطح شهرازنا امروز به مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ باهمکاری کارشناس بهداشت محیط‌،کارشناس نظارت بر درمان،کارشناس غذاودارو صورت گرفت.