مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ازنا اقدام به تهیه و توزیع 2500 اصله نهال بادام بصورت رایگان نموده است.

در راستای توسعه باغات در اراضی شیبدار، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ازنا اقدام به تهیه و توزیع ۲۵۰۰ اصله نهال بادام بصورت رایگان نموده است

که در سطح هفت هکتار از اراضی روستاهای مرزیان، مومن آباد، گرجی، شاهوله، آقبلاق، هوش، زرنان و کمندان کشت خواهد شد.