در روزهای گذشته جمعی از نمایندگان طی نامه‌ای از رئیس مجلس خواسته‌ بودند ضمن تسریع در روند تصویب علنی طرح «شفافیت آرای نمایندگان»، نسبت به اجرای داوطلبانه مفاد طرح از سوی نمایندگان در صحن و هیات رئیسه اقدام کند. طبق لیست منتشر شده در خبرگزاری های رسمی کشور این نامه شامل 161 امضا بود.

در روزهای گذشته جمعی از نمایندگان طی نامه‌ای از رئیس مجلس خواسته‌ بودند ضمن تسریع در روند تصویب علنی طرح «شفافیت آرای نمایندگان»، نسبت به اجرای داوطلبانه مفاد طرح از سوی نمایندگان در صحن و هیات رئیسه اقدام کند. طبق لیست منتشر شده در خبرگزاری های رسمی کشور این نامه شامل ۱۶۱ امضا بود. نکته قابل توجه اینجاست که لرستان با وجود داشتن ۹ کرسی در مجلس، با امضای ۲ نماینده ،آمار معنی داری در این رابطه ثبت کرده است. لذا مطالبه مردم شریف ازنا خطاب به نماینده این شهرستان بر آن است که چرا شفافیت آرا و عملکرد نماینده مجلس که به عنوان یکی از مهم‌ترین وعده‌های نمایندگان در دوران رقابت‌های انتخاباتی مطرح شد به ثمر ننشسته است و لیست انتشاری شاهد رای شما به طرح ارائه شده نبود؟ چرا با وعده شفافیت به مجلس رفته و امروز مخالف شفافیت هستید؟!