صبح امروز طبق روال، کارگروه ویژه نظارت بر بازار با حضور در سطح شهر نسبت به نظارت بر فروشگاه های مواد غذایی به منظور ارزیابی ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمودند.

صبح امروز طبق روال، کارگروه ویژه نظارت بر بازار با حضور در سطح شهر نسبت به نظارت بر فروشگاه های مواد غذایی به منظور ارزیابی ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمودند. در این بازرسی‌ها برخوردهای قانونی با متخلفین نیز انجام و پرونده آنها جهت برخورد قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال گردید.