به گزارش ازناخبر سرهنگ مسلمی فرمانده سپاه ناحیه ازنا اظهار داشت : در راستای لبیک به فرمان حضرت آقا مبنی بر مواسات و کمک مومنانه تعداد 1000 بسته معیشتی تهیه شده است.

به گزارش ازناخبر سرهنگ مسلمی فرمانده سپاه ناحیه ازنا اظهار داشت : در راستای لبیک به فرمان حضرت آقا مبنی بر مواسات و کمک مومنانه تعداد ۱۰۰۰ بسته معیشتی تهیه شده است.

ایشان تصریح کرد : هر بسته ارزشی به مبلغ ۴۵۰ هزار تومان دارد و تحویل نیازمندانی خواهد شد که از قبل توسط پایگاه های مقاومت و شوراهای محله شناسایی شدند.