به گزارش ازناخبر ؛ دکتر گودرزی در این دیدار که با حضور معاون اقتصادی استاندار لرستان، معاون بانک صنعت و معدن و مدیرعامل داروسازی ازنا برگزار گردید، خواهان بررسی علل تأخیر در راه اندازی فاز داروهای انسانی و سه شیفته نشدن فاز داروهای دامی شد.

به گزارش ازناخبر ؛ دکتر گودرزی در این دیدار که با حضور معاون اقتصادی استاندار لرستان، معاون بانک صنعت و معدن و مدیرعامل داروسازی ازنا برگزار گردید، خواهان بررسی علل تأخیر در راه اندازی فاز داروهای انسانی و سه شیفته نشدن فاز داروهای دامی، تعیین زمانبندی مشخص برای راه اندازی، بررسی دقیق میزان اعتبار مورد نیاز از سوی بانک و تضمین مدیریت شرکت داروسازی برای راه اندازی فاز انسانی و تکمیل ظرفیت فاز دامی شد. در جمع بندی مقرر شد بانک و شرکت ظرف یک هفته گزارش کارشناسی خود را تهیه و در جلسه بعد با توجه به کارشناسی بانک، نسبت به رفع موانع و ادامه کار تصمیم گیری گردد.