به گزارش ازناخبر ؛ پس از نشست مشترک فرمانداران ازنا و اراک ، شورای تامین شهرستان ازنا در محل فرمانداری تشکیل جلسه داد. در همین راستا و جهت حفظ جان مردم مقرر گردید با هماهنگی دادستان محترم شهرستان و نیروی انتظامی ضمن برقراری ایست و بازرسی در ورودی جاده از تردد خودروهای حمل کالای قاچاق (شوتی) جلوگیری و ضمن توقیف بار برای متخلفان تشکیل پرونده شده و به مراجع قضایی معرفی گردند.

به گزارش ازناخبر ؛ پس از نشست مشترک فرمانداران ازنا و اراک ، شورای تامین شهرستان ازنا در محل فرمانداری تشکیل جلسه داد. در همین راستا و جهت حفظ جان مردم مقرر گردید با هماهنگی دادستان محترم شهرستان و نیروی انتظامی ضمن برقراری ایست و بازرسی در ورودی جاده از تردد خودروهای حمل کالای قاچاق (شوتی) جلوگیری و ضمن توقیف بار برای متخلفان تشکیل پرونده شده و به مراجع قضایی معرفی گردند. همچنین مقرر گردید پیمانکار و مدیران استانی مرتبط با تکمیل این پروژه در روز پنجشنبه در محل دفتر فرماندار ازنا حضور بهم رسانند و نسبت به تسریع تکمیل جاده ازنا_اراک تصمیمات لازم اخذ نمایند. مقرر گردید ریاست اداره راهداری شهرستان ازنا ضمن هماهمگی با اداره راهداری استان مرکزی هماهنگی لازم جهت ترمیم جاده و نصب علائم اقدام عاجل نمایند.