جناب آقای سعید اسدالهی رئیس پرورش اندام شهرستان ازنا به عنوان مربی نمونه استانی شناخته شد.

جناب آقای سعید اسدالهی رئیس پرورش اندام شهرستان ازنا به عنوان مربی نمونه استانی شناخته شده و ایشان به عنوان مربی تیم استان لرستان را در مسابقات ارومیه همراهی می نماید .

آرزوی موفقیت برای ایشان و همه ورزشکاران شهرستان ازنا