صبح امروز اعضای کمیته نمونه برداری کود شهرستان از فروشگاه‌های سموم و کود بازدید نمودند.

صبح امروز اعضای کمیته نمونه برداری کود شهرستان از فروشگاه‌های سموم و کود بازدید نمودند، در این بازدید ضمن بررسی کودهای موجود از لحاظ وجاهت قانونی شرکت تولید کننده، تاریخ تولید و مصرف و ثبت مواد کودی، اقدام به نمونه برداری جهت ارسال به آزمایشگاه گردید و در نهایت لیستی از ۱۲ مورد کود که از سوی مؤسسه آب و خاک کشور ابطال گردیده است، تحویل فروشگاه‌های مورد نظر شد و خاطر نشان گردید هرگونه خرید و فروش این نوع کودها ممنوع بوده و پیگرد قانونی خواهد داشت.