مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری :طبق مصوبه دولت از عصر امروز برای حدود یک میلیون و۶۰۰ هزار بازنشسته کشوری عیدی پرداخت خواهد شد

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری :طبق مصوبه دولت از عصر امروز برای حدود یک میلیون و۶۰۰ هزار بازنشسته کشوری عیدی پرداخت خواهد شد.

میزان پایه عیدی یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که بر اساس متاهل بودن و تعداد فرزندان این مبلغ تغییر می کند.