جانشین پلیس راهور: افرادی که ۳ دوز واکسن کرونا را تزریق کرده باشند برای سفر در نوروز هیچ محدودیتی ندارند؛ حتی اگر شهرها قرمز باشند.

جانشین پلیس راهور: افرادی که ۳ دوز واکسن کرونا را تزریق کرده باشند برای سفر در نوروز هیچ محدودیتی ندارند؛ حتی اگر شهرها قرمز باشند.

اگر مالک خودرو ۳ دوز واکسن را تزریق نکرده باشد، سفرش غیرمجاز تلقی شده و روزانه یک میلیون تومان جریمه خواهند شد.