به گزارش ازناخبر ؛ دکتر گودرزی در جلسه مشترک با هیئت مدیره کارخانه فروآلیاژ خواستار شروع طرح توسعه جدید در جوار کارخانه فعلی، انجام اقدامات خدماتی و رفاهی کارخانه در منطقه به عنوان مسئولیت اجتماعی، ضرورت رفع مشکلات زیست محیطی و رعایت استانداردها و بازگشت چند کارگر اخراجی فروآلیاژ شد.

به گزارش ازناخبر ؛ دکتر گودرزی در جلسه مشترک با هیئت مدیره کارخانه فروآلیاژ خواستار شروع طرح توسعه جدید در جوار کارخانه فعلی، انجام اقدامات خدماتی و رفاهی کارخانه در منطقه به عنوان مسئولیت اجتماعی، ضرورت رفع مشکلات زیست محیطی و رعایت استانداردها و بازگشت چند کارگر اخراجی فروآلیاژ شد.

در این دیدار که با حضور استاندار لرستان، معاون اقتصادی استاندار و اعضای هیئت مدیره فروآلیاژ در تهران برگزار گردیدمقرر شد هیئت مدیره فروآلیاژ ظرف سه ماه نسبت به بررسی و انتخاب طرح توسعه و فاز جدید، هم چنین ارتقاء استانداردهای زیست محیطی کارخانه و بررسی ساخت چند زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال و بازگشت چند کارگر اخراجی بررسی و اقدام کنند.