به گزارش ازناخبر؛ موضوع اخراج کارگران فروآلیاژ که چندماه قبل انجام شده بود، باتوجه پیگیری های فرمانداری ازنا با فوریت در شورای تامین شهرستان مطرح گردید.

به گزارش ازناخبر؛ موضوع اخراج کارگران فروآلیاژ که چندماه قبل انجام شده بود، باتوجه پیگیری های فرمانداری ازنا با فوریت در شورای تامین شهرستان مطرح گردید. براین اساس، باتوجه به شنیده ها، به استناد مکاتبات مراجع ذی‌صلاح‌ در راستای حمایت از قشر کارگران زحمت کش و با عنایت به رأی اداره کار و رفاه اجتماعی شهرستان چهار کارگر اخراجی با همکاری و مساعدت هیئت مدیره این کارخانه به کار خود باز خواهند گشت.