گرمترین : سپیددشت ۱۸.۴+ سردترین : الشتر ۳.۹-

سپیددشت : ۱۸.۴+ ۸.۴+

پلدختر : ۱۷.۸+ ۵.۶+

رومشکان : ۱۴.۹+ ۰.۸-

فرودگاه بدرآباد : ۱۴.۶+ ۰.۶+

کوهدشت : ۱۴.۲+ ۱-

خرم آباد : ۱۳.۹+ ۰.۸-

سیلاخور : ۱۳.۸+ ۲+

دورود : ۱۲.۵+ ۷.۲+

ازنا : ۱۲.۳+ ۱.۱+

شول آباد : ۱۲.۳+ ۳.۹+

الشتر : ۱۲.۲+ ۳.۹-

بروجرد : ۱۱+ ۴.۶+

الیگودرز : ۹.۸+ ۲.۲+

نورآباد : ۹.۴+ ۱.۳-

گرمترین : سپیددشت ۱۸.۴+ سردترین : الشتر ۳.۹-