گرمترین : پلدختر ۱۹.۸+ سردترین : الشتر ۳.۳-

پلدختر : ۱۹.۸+ ۷.۵+

سپیددشت : ۱۸.۶+ ۶.۸+

فرودگاه بدرآباد : ۱۶.۷+ ۰.۸+

رومشکان : ۱۶.۵+ ۰.۷+

کوهدشت : ۱۵.۶+ ۰.۹-

خرم آباد : ۱۵.۳+ صفر

دورود : ۱۴.۷+ ۴.۸+

سیلاخور : ۱۴.۶+ ۳.۲+

بروجرد : ۱۳.۶+ ۱.۵+

الشتر : ۱۳.۱+ ۳.۳-

شول آباد : ۱۲.۳+ ۱+

ازنا : ۱۲.۳+ ۰.۴+

الیگودرز : ۱۱.۲+ ۰.۲+

نورآباد : ۱۰.۲+ ۰.۵-

گرمترین : پلدختر ۱۹.۸+ سردترین : الشتر ۳.۳-