بعد از چندین سال وقفه ، چند ماهی هست که قریب بر ۹۰ نیروی بومی شهر ازنا در کارخانه فولاد شروع بکار کرده است .

بعد از چندین سال وقفه ، چند ماهی هست که قریب بر ۹۰ نیروی بومی شهر ازنا در کارخانه فولاد شروع بکار کرده است .

امید است با پیگیری ها و تلاش های مسئولین تا ماه های آینده تعداد نیروها به بیش از ۲۰۰نفر ارتفاع پیدا کند.

با راه‌اندازی کامل این کارخانه حدود ۱۵۰۰نفر از جوانان این شهرستان مشغول به کار گرفته خواهد شد .