قدرت ملی برای هر کشوری حیاتی است و هر ملتی اگر استقلال، سرافرازی، استفاده از منابع حیاتی بر مبنای اراده خود و ایستادگی در مقابل خواست‌های دیگران را می‌خواهد، باید قوی باشد.

قدرت ملی برای هر کشوری حیاتی است و هر ملتی اگر استقلال، سرافرازی، استفاده از منابع حیاتی بر مبنای اراده خود و ایستادگی در مقابل خواست‌های دیگران را می‌خواهد، باید قوی باشد وگرنه در حال ضعف و ذلت و ترس، مدام نگران طمع‌ورزی بیگانگان خواهد بود. امنیت و قدرت دفاعی، اقتصاد و رفاه عمومی و آسودگی معیشتی مردم، قدرت سیاست‌ورزی و چانه‌زنی برای تأمین منافع ملی و فرهنگ و سبک زندگی جذب ملت‌ها برای هر کشور عمق راهبردی ایجاد می‌کند. هیچ یک از این بازوهای قدرت ملی نباید به نفع یک رکن و بازوی دیگر قطع شود. ساده‌لوحانه‌تر و ناشیانه‌تر از پیشنهاد کسی که می‌گوید قدرت دفاعی را برای حساس نشدن دشمن، کاهش دهیم وجود ندارد. اگر به کسانی که می‌خواستند برخی بازوهای قدرت ملی را قطع کنند، اجازه این کار داده می‌شد، ایران، امروز با خطرات بزرگی مواجه بود.