گرمترین : پلدختر ۲۱.۷+ سردترین : الشتر ۰.۸-

پلدختر : ۲۱.۷+ ۱۱.۳+

سپیددشت : ۱۹.۶+ ۸.۲+

رومشکان : ۱۹+ ۴.۸+

کوهدشت : ۱۷.۸+ ۳+

سیلاخور : ۱۷.۲+ ۲+

ازنا : ۱۶.۸+ ۰.۳-

دورود : ۱۶.۲+ ۴.۴+

فرودگاه بدرآباد : ۱۶+ ۳.۱+

خرم آباد : ۱۵.۳+ ۲+

الشتر : ۱۴.۵+ ۰.۸-

الیگودرز : ۱۴.۴+ ۳.۸+

بروجرد : ۱۴.۳+ ۵.۷+

شول آباد : ۱۲.۳+ ۲+

نورآباد : ۱۱.۸+ ۰.۹+

گرمترین : پلدختر ۲۱.۷+ سردترین : الشتر ۰.۸-