گرمترین : پلدختر ۲۲.۹+ سردترین : نورآباد ۰.۹-

ازناخبر:

پلدختر : ۲۲.۹+ ۹.۲+

سپیددشت : ۲۰+ ۱۴.۸+

فرودگاه بدرآباد : ۱۸.۸+ ۵.۸+

رومشکان : ۱۸.۳+ ۱.۴+

کوهدشت : ۱۷.۶+ ۲.۴+

خرم آباد : ۱۷.۳+ ۳.۶+

سیلاخور : ۱۶.۴+ ۷+

دورود : ۱۵.۷+ ۱۱.۴+

بروجرد : ۱۵.۲+ ۶.۲+

الشتر : ۱۵+ ۰.۱-

ازنا : ۱۴.۵+ ۵.۲+

شول آباد : ۱۳+ ۹.۵+

نورآباد : ۱۲+ ۰.۹-

الیگودرز : ۱۰.۶+ ۵+

گرمترین : پلدختر ۲۲.۹+ سردترین : نورآباد ۰.۹-