گرمترین : سپیددشت ۱۷.۸+ سردترین : الشتر ۷.۹-

ازناخبر: سپیددشت : ۱۷.۸+ ۲.۸+

پلدختر : ۱۷.۵+ ۳.۵+

فرودگاه بدرآباد : ۱۴.۳+ ۳.۲-

رومشکان : ۱۳.۸+ ۴.۹-

خرم آباد : ۱۳.۳+ ۴.۷-

دورود : ۱۳+ ۰.۹-

کوهدشت : ۱۳+ ۵.۵-

شول آباد : ۱۲.۶+ ۳-

سیلاخور : ۱۲.۶+ ۳.۴-

ازنا : ۱۱.۶+ ۶.۹-

بروجرد : ۱۱.۳+ ۳.۲-

الشتر : ۱۰.۹+ ۷.۹-

الیگودرز : ۱۰.۲+ ۴-

نورآباد : ۷.۸+ ۵.۶-

گرمترین : سپیددشت ۱۷.۸+ سردترین : الشتر ۷.۹-