شاخص کل در ارتفاع یک میلیون و ۳۹۰هزار واحدی قرار گرفت.

ازناخبر: رشد ۲۳هزار و ۵۲۹واحدی (۱.۷درصد) شاخص کل آن را در ارتفاع یک میلیون و ۳۹۰هزار واحدی قرار داد.