صبح امروز کارگروه ویژه نظارت بر بازار به نظارت بر فروشگاه های مواد غذایی و رستوران ها اقدام نمودند.

ازناخبر: صبح امروز کارگروه ویژه نظارت بر بازار متشکل از مدیریت جهادکشاورزی، تعزیرات، صمت، دامپزشکی، اصناف و بهداشت با حضور در سطح شهر نسبت به نظارت بر فروشگاه های مواد غذایی و رستوران ها اقدام نمودند. در این بازرسی‌ها برخوردهای قانونی با متخلفین نیز انجام و پرونده آنها جهت برخورد قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال گردید .