گرمترین : پلدختر ۱۹.۲+ سردترین : نورآباد ۵.۵-

ازناخبر:

پلدختر : ۱۹.۲+ ۶.۴+

سپیددشت : ۱۸.۸+ ۵+

فرودگاه بدرآباد : ۱۵.۹+ ۰.۷-

رومشکان : ۱۵.۴+ ۱.۹-

کوهدشت : ۱۵.۱+ ۳.۲-

خرم آباد : ۱۵+ ۱.۸-

دورود : ۱۴.۵+ ۱.۳+

سیلاخور : ۱۴+ ۱.۶-

شول آباد : ۱۳.۳+

عدم ثبت کمینه بروجرد : ۱۲.۷+ ۰.۲-

ازنا : ۱۲.۷+ ۴.۳-

الشتر : ۱۲.۵+ ۵.۴-

الیگودرز : ۱۱.۸+ ۴.۴-

نورآباد : ۹.۷+ ۵.۵-

گرمترین : پلدختر ۱۹.۲+ سردترین : نورآباد ۵.۵-