یک دوره مسابقات بومی پنجشنبه به همت اداره ورزش و جوانان و دهداری روستا بین جوانان ورزشکار در آیتم های چمدان، کنده، لاستیک و در بخش بانوان طناب کشی برگزار گردید.

ازناخبر: یک دوره مسابقات بومی پنجشنبه به همت اداره ورزش و جوانان و دهداری روستا بین جوانان ورزشکار در آیتم های چمدان، کنده، لاستیک و در بخش بانوان طناب کشی برگزار گردید.

آقایان  نفراول مرتضی خاکباز ، نفرات دوم مشترک کاظم خاکباز، احمد لشنی زند و نفر سوم پوریا عظیمی در سکوهای  نخست قرار گرفتند که با حضور جمعی از مسئولین تقدیر و اهدا حکم صورت گرفت.