نشست هم اندیشی کارشناسان و مسئولین بخش های بیمارستان امام علی(ع) شهرستان ازنا با ریاست بیمارستان برگزار شد.

در این نشست راهکارهای بهتر جهت آمادگی مقابله با پیک جدیدکروناخدمات رسانی به مراجعین و همچنین بیماران به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.