آغاز ساخت سازه فلزی اسکلت توسط بسیج سازندگی سپاه همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرداری و اداره راه و ترابری.

پایان عملیات زیرسازی و فونداسیون مسکن محرومین و آغاز ساخت سازه فلزی و اسکلت توسط بسیج سازندگی سپاه با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)،شهرداری و اداره راه و ترابری شهرستان ازنا