اخرین اخبار از اتاق فکر سازمان نظام صنفی کشاورزی شهرستان ازنا

صبح امروز جلسه تبیین برنامه های نظام صنفی کشاورزی با حضور مهندس لک مدیر جهادکشاورزی شهرستان، مهندس روشن معاون فنی، مسئول اداره آموزش و ترویج کشاورزی، رئیس اداره تعاون روستایی و همچنین دبیر و عضو اجرایی نظام صنفی کشاورزی شهرستان برگزار گردید.

با توجه به دستورالعمل جدید تغییر ساختار نظام صنفی در قالب تشکیل اتحادیه های کشاورزی در هفت بخش کشاورزی و همچنین تعیین وزیر جهادکشاورزی تحت عنوان رئیس کمیسیون و رئیس تعاون روستایی به عنوان دبیر و هیات مدیره نظام صنفی و اتحادیه های بخش کشاورزی اعضای این کمیسیون تعریف شدند.

همکاری و مساعدت ارگانهای دولتی می‌تواند جهت پیشبرد اهداف این تشکل مردمی هم افزایی فراوانی داشته باشد.