پلمپ دو واحد صنفی آرایشگاه زنانه بدلیل عدم رعایت شئونات اسلامی و تبلیغات نامتعارف

در اجرای ماده ۶۸ قانون نظام صنفی  و الزام واحدهای صنفی از تبلیغات نا متعارف و رعایت شئونات اسلامی
دو واحد صنفی آرایشگاه زنانه توسط اداره نظارت بر اماکن پلیس پلمپ گردید.

مجددا تاکید میگردد کلیه واحدهای صنفی موظف به رعایت قوانین ابلاغی ؛رعایت شئونات اسلامی در واحد صنفی و تبلیغات در فضای مجازی میباشند