آگهی فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه صنف خیاطان ،خشکشویی؛آرایشگران مردانه شهرستان ازنا در سال ۱۴۰۱

به استناد مجوز کمیسیون نظارت شماره ۱۳۳/۶۱/۲۵۱۱مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ و ماده ۶ اصلاحیه آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲ و ۲۳ قانون نظام صنفی و به منظور برگزاری انتخابات اتحادیه خیاطان؛خشکشویی و آرایشگران مردانه از داوطلبان دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به داوطلبی عضویت در هیأت مدیره و یا بازرس، جهت ثبت نام تا مورخه ۱۴۰۱/۵/۳۰ با مراجعه به سامانه ایرانیان اصناف نسبت به ثبت نام و ارسال اینترنتی تصاویر شناسنامه، کارت ملی، پروانه کسب و مدارک تحصیلی اقدام و اصل و تصاویر مدارک مذکور را به همراه ۶ قطعه عکس پرسنلی ۴*۳ به دفتر هیأت اجرایی انتخابات به آدرس اداره صنعت، معدن و تجارت واحد امور اصناف ارائه فرمایید.

شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه طبق ماده ۲۲ مکرر قانون نظام صنفی:

۱ – تابعیت ایران و اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران
۲ – نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر، عدم ممنوعیت تصرف در اموال، عدم اعتیاد به مواد مخدر، عدم اشتهار به فساد و داشتن وثاقت و امانت
۳ – حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه
۴ – حداکثر سن در زمان ثبت نام ۷۵ سال
۵ – داشتن پروانه کسب معتبر (فعال، دارای اعتبار، بدون جا بجایی مکان صنفی، عدم تغییر رسته، عدم واگذاری یا اجاره به غیر)
۶ – داوطلبی کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دستگاه های مشمول قانون خدمات کشوری ممنوع می باشد.

هیأت اجرایی برگزاری انتخابات
هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی شهرستان ازنا