جدید ترین خبرهای( رئیس شورای شهر ازنا)

به گزارش ازناخبر ؛ در نشست اعضای شورای شهر شاپور ساکی به عنوان رئیس شورای شهر به مدت یک سال انتخاب شد.