ورود دادستانی به موضوع سلامت آب شرب شهر ازنا

علی گودرزی سرپرست دادستانی شهرستان ازنا:
با توجه به عدم وجود مقدار کلر کافی در برخی از مخازن آب شهر ازنا، رسیدگی تخصصی به این موضوع در دادستانی دادسرای ازنا دنبال وپیگیریهای قانونی در این راستا صورت پذیرفته است.

با اشاره به اینکه براساس پیگیری های تخصصی دستگاه قضایی مبنی بر سالم نبودن آب شرب و احتمال آلودگی، در کوتاه مدت دستور سالم سازی مخازن و تصفیه خانه های آب شهر ازنا مورد تاکید و نظارت دستگاه قضایی قرار گرفته است.

دادستان ازنا با بیان اینکه برخورد با هرگونه ترک فعل مدیران و حفظ حقوق عامه‌ی مردم از اولویت های رهبر انقلاب به شمار می رود، عنوان کرد: در این خصوص و در دفاع از حقوق عامه ی مردم از هیچ دستگاهی چشم پوشی نخواهد کرد.

بنا بر دستورات اکید ریاست قوه قضاییه از این پس ترک فعل مدیران در انجام مسولیت های قانونی خود به صورت ویژه تحت تعقیب قرار خواهد گرفت