نشست خبری فرمانده نیرو انتظامی با اصحاب رسانه ،به مناسبت روز خبرنگار

نشست اصحاب رسانه با فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان ازنا برگزار گردید .