طبق آزمایشات انجام شده آب شرب ازنا هیچگونه آلودگی ای ندارد

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان ازنا :

با توجه به اظهارات متنوع در رسانه ها و فضای مجازی شهرستان در مورد وضعیت آب  اشامیدنی شهر ازنا طی روزهای گذشته و شایبه و ابهامات پیش آمده  در ذهن مخاطبین  و در جهت رفع ابهامات اعلام میگردد به استناد آزمایشات میکروبی انجام شده از نمونه های اخذ شده از شبکه آب نقاط مختلف شهر  هیچگونه آلودگی میکروبی مشاهده وثبت نشده وتا کنون وضعیت آب شهر ازنا مطلوب و قابل شرب میباشد.

مزید اطلاع شهروندان قابل ذکر است که از تاریخ ١۴٠١/۵/١٧ تا ١۴٠١/۵/٢١ تعداد ٨٢ مورد کلرسنجی و ۶ مورد نمونه گیری میکروبی در سطح شهر ازنا توسط کارشناسان خدوم بهداشت محیط شبکه بهداشت انجام گرفته واین تعداد نمونه گیری بالاتر از استاندارد کشوری ونتایج آنها در سطح مطلوب میباشد.