انفجار در کارخانه فروآلیاژ ازنا تعدادی مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش ازناخبر ؛ ساعتی پیش کوره کارخانه فروآلیاژ ازنا به علت نشت آب منفجر شد.

بر اثر این حادثه تعدادی دچار مصدومیت سطحی شدند.