حبیب الله عسگری بعنوان معاون عمرانی فرمانداری ازنا منصوب شد

باحکم استاندار لرستان معاون عمرانی و بخشدار مرکزی شهرستان ازنا منصوب شدند

دکتر زیویار استاندار لرستان با پیشنهاد فرماندار ازنا حبیب الله عسگری را بعنوان معاون عمرانی فرمانداری ازنا منصوب کرد.

همچنین در حکم دیگری جعفر شفیعی بعنوان بخشدار مرکزی شهرستان ازنا منصوب شد.