جان باختن زوج جوان ازنایی در حادثه انفجار خودرو در عراق

زوج جــوان لــرســتــانــے در حــادثــه انــفــجــار پــمــپ بــنــزیــن عــراق جــان بــاخــتــنــد

فــاتــحــے اظــهارداشــت:در حــادثــه اے ڪــه چــنــد روز پــیــش در ڪــشــور عــراق رخ داد،دو نــفــر ازنــایــے بــه نــام هاے رســول ڪــوهشــارے و الــهام درویــشــے ڪــه از اهالــے روســتــاے ڪــمــنــدان ازنــا بــودنــد و اخــیــرا ازدواج ڪــرده بــودنــد مــتــاســفــانــه در ایــن حــادثــه جــان خــود را از دســت دادنــد.