رزمایش اقتدار بسیجیان در محل مصلی امام جعفر صادق (ع) شهرستان ازنا بسیج خدمتگزار ملت ایران

رزمایش اقتدار بسیجیان در محل مصلی امام جعفر صادق (ع) شهرستان ازنا

بسیج خدمتگزار ملت ایران