برگزاری نشست جهاد تبیین در حوزه علمیه امام جعفر صادق (ع) با حضور طلاب شهرستان ازنا

برگزاری نشست جهاد تبیین در حوزه علمیه امام جعفر صادق (ع) با حضور طلاب شهرستان ازنا