دو واحد صنفی در ازنا بدلیل عدم رعایت شئونات اجتماعی پلمب شد

در اجرای ماده ۶۸ قانون نظام صنفی  و الزام واحدهای صنفی به رعایت شئونات اجتماعی و مقررات صنفی
امروز دو   واحد صنفی  به دستور دادستان محترم ازنا ؛ توسط اداره نظارت بر اماکن پلیس پلمپ گردید

مجددا تاکید میگردد کلیه واحدهای صنفی موظف به رعایت قوانین ابلاغی ؛رعایت شئونات اسلامی در واحد صنفی و تبلیغات در فضای محیطی میباشند