اعزام کاروان راهیان نور دانش آموزان شهرستان ازنا به مناطق عملیاتی جنوب

اعزام کاروان راهیان نور دانش آموزان شهرستان ازنا به مناطق عملیاتی جنوب