جلوگیری از سرمازدگی گیاهان

باتوجه به شرایط سرمایی شهرستان ازنا نیاز استفاده از کودهای پتاسه بیش از پیش مشاهده می شود، لذا به منظور رفع نیازهای گیاه؛ کود کلرور پتاسیم پودری و یا گرانوله گزینه مناسبی در این زمینه می باشد.

مزایای استفاده از کودهای پتاسیمی برای گندم و جو:

✓افزایش مقاومت گیاه به تنش سرمایی

✓افزایش مقاومت گیاه به تنش خشکی

✓افزایش مقاومت گیاه به ماندآبی

✓افزایش مقاومت گیاه به آفات و بیماری ها

✓افزایش راندمان جذب آب و مواد غذایی بویژه کودهای ازته در گیاه

✓افزایش عملکرد گیاه و….

این کود به صورت سرک و در مراحل مختلف رشدی مطابق با جدول فوق قابل استفاده است که هم اکنون در عاملیت های مجاز توزیع کود شهرستان ازنا موجود می باشد.