طرح بهسازی وجابجای تیربرقهای خیابان اصلی روستای طیان

کمال تقدیر وتشکر از بخشدار محترم مهندس شفیعی وریاست محترم اداره برق شهرستان ازنا مهندس عبدلوند، جهت طرح بهسازی وجابجای تیربرقهای خیابان اصلی روستای طیان از طرف اهالی ؛شورای اسلامی ودهیاری طیان