جلسه پرسش و پاسخ مدیر کل شرکت گاز لرستان است.

جلسه پرسش و پاسخ مدیر کل شرکت گاز لرستان است.

متاسفانه اکثرا توجه و مطالبه نداشتند.

یعنی هیچ سوالی و مطالبه ای از شرکت گاز نیست؟پس این همه نقد و بررسی در محافل خصوصی و کانال ها مجازی برای چیست ؟هدف مطالبه گری رسیدن به جامعه آرمان‌گرا و قانون‌مند‌است که مهم‌ترین ویژگی در جامعه و حکومت اسلامی است که همه افراد در آن جامعه دارای حقوق و جایگاهی یکسان می‌باشند. طبق قانون موجود در اکثر کشورها و کشور اسلامی ما مطالبه گری از مسئولین و افراد با جایگاه‌های مختلف، منعی در آن وجود ندارد. بلکه واجب شرعی و حکم الله است . اکثر مسئولین بلندپایه آن را تائید و رهبری نیز بارها آن را تأکید نموده‌اند.به‌واقع مطالبه گری سبب رونق در جامعه می‌شود. رونقی که اکثر مسائل را دربرمی‌گیرد. مطالبه گری سبب می‌شود تا تمامی افراد جامعه، حس مشارکت‌پذیری در آن‌ها تقویت شود و خود را نیز جزئی از بازوی نظارتی بدانند. زمانی که در جامعه مطالبه گری نهادینه شد، به‌صورت غیرقابل‌باوری جامعه به سمت رشد و تعالی میل می‌کند. رانت و فساد، دزدی، اختلاس و کم‌کاری به حداقل می‌رسد چون مسئولین هرلحظه در حال رصد شدن توسط مخاطب خود هستند