نصب ترانس در روستای طیان

تقدیر وتشکر از مدیریت مهندسی نظارت وبهره برداری جهت جابجای تیر برقهای داخل معابر ونصب ترانس در روستای طیان

از طرف اهالی شورای اسلامی ودهیاری طیان